(مقاومت خمشی (مرطوب 190.74(kg/cm2)
(مقاومت خمشی (خشک 180.74(kg/cm2)
(مقاومت فشاری (مرطوب 1390.96(kg/cm2)
(مقاومت فشاری (خشک 1390.10(kg/cm2)
(مقاومت گسیختگی (مرطوب 190.51(kg/cm2)
(مقاومت گسیختگی (خشک 190.80(kg/cm2)
(وزن مخصوس (به طور میانگین 2722(kg/m3)
(درصد جذب آب (به طور میانگین 00.11(kg/cm2)