سنگ چشت

به شرکت سنگ چشت خوش آمدید

سنگ سفید چشت , سنگ کولا چشت, سنگ سبز چشت , سنگ صورتی چشت , سنگ انیکس

 • کسب رتبه نخست مرغوبترین سنگ مرمر سفید جهان
 • بهره جستن از تخصص و دانش فنی کارشناسان زبده اروپایی و آمریکایی
 • اســتفاده از بــا کیفیــت تریــن و پیشــرفته تریــن تجهیــزات و ماشــین آلات تخصصــی از جملــه گاسپاری منوتی ایتالیا در استخراج و فرآوری محصولات
 • تولید روزانه بیش از 1000 متر مربع سنگ مرمر
 • صــادر کننــده بــه کشــورهای اروپــا، آمریــکا، فرانســه، ایتالیــا، چیــن، ترکیــه، کویــت، عربســتان و عراق
 • هــرات دارای ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردی چــون: اســتقامت و ِســنگ مرمــر ســفید چشــت اســتحکام بــالا، ســاب پذیــری بــالا، عــدم وجــود خلــل و فــرج در آن، ســبک تــر بــودن آن از ســنگ هــای دیگــر، قابلیــت جــذب آب بســیار پاییــن، عــدم محدودیــت در ابعــاد تولیــدی، شــفافیت و قابلیــت عبوردهــی نــور، استقامت(خمشــی، فشــاری) بالاتــر از ســنگ هــای تزئینــی موجــود در بــازار، جــدا نشــدن از نمــای ســاختمان در اثــر عوامــل جــوی، قابلیــت بــرش و نصــب بدون دردسر .

شعبه های ما

 • تهران
 • مشهد
 • اصفهان
 • هرات
 • <دبی

هتل امپراطور

نمایشگاه